اعضای هیات علمی و اساتید

تصویر نام و نام خانوادگی مرتبه علمی مدرک تحصیلی ایمیل
محسن اسدی زیدابادی محسن اسدی زیدابادی استادیار دکتری
مهندسی عمران - گرایش ژئوتکنیک
دانشگاه شهید بهشتی
m.asadi@sirjantech.ac.ir
طیبه امیری طیبه امیری استادیار دکتری
مهندسی عمران
خواجه نصیرالدین طوسی
t_amiri@sirjantech.ac.ir
سمیه بختیاری سمیه بختیاری استادیار دکتری
علوم خاک- دکتری
صنعتی اصفهان
bakhtiari@sirjantech.ac.ir
محمدرضا جهانشاهی محمدرضا جهانشاهی استادیار دکتری
دکتری
دانشگاه شهید باهنر کرمان
jahanshahi@sirjantech.ac.ir
وحید خلیفه وحید خلیفه استادیار دکتری
عمران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
vahid.khalifeh@sirjantech.ac.ir
مرجان سالاری درگی مرجان سالاری درگی استادیار دکتری
مهندسی عمران- محیط زیست
دانشگاه شیراز
m.salari@sirjantech.ac.ir
آرش ضیائی آرش ضیائی مربی کارشناسی ارشد
عمران
شهید باهنر کرمان
ziaee@sirjantech.ac.ir
حانیه عباسلو حانیه عباسلو دانشیار دکتری
علوم و مهندسی خاک
شیراز
abbaslou@sirjantech.ac.ir
حمید عزت آبادی پور حمید عزت آبادی پور مربی کارشناسی ارشد
مهندسی نقشه‌برداری - گرایش سنجش از دور
دانشگاه تهران
hezzatabadi@sirjantech.ac.ir
یوسف عسکری دولت آباد یوسف عسکری دولت آباد استادیار دکتری
دکتری
شهید باهنر کرمان
y.askari@sirjantech.ac.ir
علیرضا غنی زاده علیرضا غنی زاده دانشیار دکتری
دکتری
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ghanizadeh@sirjantech.ac.ir
عبدالرضا کاظمی نیا عبدالرضا کاظمی نیا مربی کارشناسی ارشد
سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
دانشگاه شهید چمران اهواز
kazeminia@sirjantech.ac.ir
مرضیه محسنی مرضیه محسنی استادیار دکتری
سازه های آبی
تربیت مدرس
m_mohseni@sirjantech.ac.ir
هادی مکی آبادی هادی مکی آبادی بورسیه

hadimaki@sutech.ac.ir
صدیقه میمندی پاریزی صدیقه میمندی پاریزی کارشناس ارشد کارشناسی ارشد
برنامه ریزی شهری و منطقه ای
علم و صنعت ایران
sm_parizi20@yahoo.com
محمد نجفی طرقی محمد نجفی طرقی مربی کارشناسی ارشد
عمران فتوگرامتری
خواجه نصیر
najafi1350@yahoo.com