En
مرجان سالاری درگی

مرجان سالاری درگی

استادیار

دکتری - مهندسی عمران- محیط زیست

m.salari@sirjantech.ac.ir
ساختمان شهید نصیری (ساختمان عمران)، طبقه دوم
 • - دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه شیراز

زمینه های تدریس

 • کارشناسی
  • مبانی GIS درمهندسی عمران
  • الودگی هوا روشهای کنترل ان
  • آمایش سرزمین
  • اقتصاد مهندسی
  • اصول مهندسی آلودگی هوا
  • کارآموزی
  • پروژه تخصصی
  • تاسیسات مکانیکی وبرقی
  • سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
 • کارشناسی ارشد
  • مبانی انتشار و مدلسازی آلایندها
  • طراحی تصفیه خانه
  • سمینار
  • پایان نامه
  • مدفن زباله

سرپرستی پروژه ها و پایان نامه ها

 • نام دانشجو: محمدجواد عبدالملکی - عنوان پایان نامه: مدل‌سازی نحوه پراکنش ذرات معلق با استفاده از مدل AERMODو محاسبه ارزیابی خطر سلامت مواجهه با PM10 (مطالعه موردی: کارخانه گچ ساوه) - مقطع: کارشناسی ارشد - سال: 1398
 • نام دانشجو: محمدمهدی ایرانمنش - عنوان پایان نامه: برآورد میزان انتشار و مدل‌سازی پراکنش آلاینده‌های هوا با استفاده از مدل AERMOD و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: شهرک صنعتی غیردولتی سیرجان) - مقطع: کارشناسی ارشد - سال: 1398
 • نام دانشجو: حسن مکی ابادی - عنوان پایان نامه: بررسی آزمایشگاهی و بهینه یابی حذف آنتی بیوتیک با روش الکتروفنتون - مقطع: کارشناسی ارشد - سال: 1398

مقالات ژورنالی

 • A mathematical method and artificial neural network modeling to simulate osmosis membrane’s performance
 • Anticancer, Antimicrobial and Biomedical Features of Polyoxometalate as Advanced Materials: A Review Study
 • Application of an Artificial Neural Network Model for Estimating Water Quality Parameters in the Karun River, Iran
 • Application of artificial neural networks and mathematical modeling for the prediction of water quality variables (case study: southwest of Iran)
 • Application of nanoparticle technology in water and wastewater treatment: A Mini-Review
 • Artificial Neural Network (ANN) Modeling of Cavitation Mechanism by Ultrasonic Irradiation for Cyanobacteria Growth Inhibition
 • Artificial neural network and mathematical approach for estimation of surface water quality parameters (case study: California, USA)
 • Bioactive Agent-Loaded Electrospun Nanofiber Membranes for Accelerating Healing Process: A Review
 • Bioremediation Treatment of Polyaromatic Hydrocarbons for Environmental Sustainability
 • Data on heavy metal concentration in common carp fish consumed in Shiraz, Iran
 • Dataset on the assessments the rate of changing of dissolved oxygen and temperature of surface water, case study: California, USA.
 • Degradation of ciprofloxacin antibiotic by Homogeneous Fenton oxidation: Hybrid AHP-PROMETHEE method, optimization, biodegradability improvement and identification of oxidized by-products
 • Degradation of ciprofloxacin antibiotic by Homogeneous Fenton oxidation: Hybrid AHP-PROMETHEE method, optimization, biodegradability improvement and identification of oxidized by- products
 • Efficient Cd (II) Ions Removal from Aqueous Solution Using Peganum Harmala and Prosopis Farcta Seed as Adsorbents
 • Evaluation of Phytoremediation Potential of Vetiver Grass (Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty) for Wastewater Treatment
 • Groundwater quality evaluation using hybrid model of the multi-layer perceptron combined with neural-evolutionary regression techniques: case study of Shiraz plain
 • Introduction of magnetic and supermagnetic nanoparticles in new approach of targeting drug delivery and cancer therapy application. Journal of Drug Metabolism Reviews.
 • Investigation the spatial variability of some important groundwater quality factors based on the geostatistical simulation (case study: Shiraz plain)
 • Mespilus germanica (MG) and Tribulus terrestris (TT) Used as Biosorbents for Lead Removal from Aqueous Solutions: Adsorption Kinetics and Mechanisms
 • Modeling of Groundwater Quality for Drinking and Agricultural Purpose: A Case Study in Kahorestan plain.
 • Multi-objective optimization of ciprofloxacin antibiotic removal from an aqueous phase with Grey Taguchi method
 • Multilayer Perceptron and Their Comparison with Two Nature-Inspired Hybrid Techniques of Biogeography-Based Optimization (BBO) and Backtracking Search Algorithm (BSA) for Assessment of Landslide Susceptibility
 • Optimization by Box–Behnken Design and Synthesis of Magnetite Nanoparticles for Removal of the Antibiotic from an Aqueous Phase
 • Optimization of degradation of ciprofloxacin antibiotic and assessment of degradation products using full factorial experimental design by Fenton Homogenous process
 • Optimization using Taguchi method and Heterogeneous Fenton-like Process with Fe3O4/MWCNTS Nano-Composites as the Catalyst for Removal an Antibiotic
 • Optimized electro-Fenton process with sacrificial stainless steel anode for degradation/mineralization of ciprofloxacin
 • Optimizing Fenton-like process, homogeneous at neutral pH for ciprofloxacin degradation: Comparing RSM-CCD and ANN-GA
 • Quality assessment and artificial neural networks modeling for characterization of chemical and physical parameters of potable water
 • Selection for Solid Waste by GIS & AHP-FUZZY Logic (Case Study: Shiraz City).
 • Simulation and analysis of temporal changes of groundwater depth using time series modeling
 • Sustainable development analyses to evaluate groundwater quality and quantity management
 • Urban Waste Landfill Site Selection of Shiraz City by Analytical Hierarchy Process Model (AHP)
 • بتن سبز، مواد و مصالح ساختمانی سازگار با محیط زیست و کارآمد با تکنولوژی متحول کننده
 • بررسی میکروپلاستیک‌ها به عنوان آلاینده نوظهور در منابع و اثرات بهداشتی برروی انسان (مطالعه مروری)
 • بررسی کیفیت‌آب‌زیرزمینی دشت بردسیر با استفاده از شاخص کیفی CCME-WQI
 • “Developing multi-criteria decision analysis and taguchi method to optimize ciprofloxacin removal from aqueous phase

مقالات کنفرانسی

 • استانداردسازی داده های هواشناسی شهر ساوه سال 2019 با استفاده از نرم افزار wrplot
 • بررسی اثرات زیست‌محیطی آلودگی بر اکوسیستم‌های ساحلی
 • حفاظت از سازه‌ها در مناطق ساحلی
 • شناخت دانش بومی در مقابله با فرسایش بادی در ایران و جهان
 • مدلسازی نحوه پراکنش ذرات معلق PM2.5 در کارخانه گچ ساوه
 • مدل‌سازی نحوه پراکنش ذرات¬معلق PM2.5 با استفاده از مدلAERMOD در فاصله¬ی سه کیلومتری (مطالعه موردی: کارخانه گچ ساوه)

کتاب ها

 • مقدمه‌ای بر شناخت، ارزیابی و مدیریت محیط زیست - نوع: تالیف - وضعیت: چاپ شده - سال: 2020
 • آب و هوا و محیط زیست از منظر قرآن کریم - نوع: تدوین و گردآوری - وضعیت: چاپ شده - سال: 2020

برنامه هفتگی

(دریافت فایل PDF)
روز 7:30-9:30 9:30-11:30 11:30-13:30 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه طراحی تصفیه خانه (C22) مبانی GIS درمهندسی عمران (C22)
دوشنبه سمینار () آمایش سرزمین (C24)
سه شنبه طراحی تصفیه خانه (E11)
چهارشنبه اقتصاد مهندسی - اقتصاد مهندسی (E11)