En
عبدالرضا کاظمی نیا

عبدالرضا کاظمی نیا

مربی

کارشناسی ارشد - سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

 • - دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه شهید چمران اهواز

زمینه های تدریس

 • کارشناسی
  • ع فتوگرامتری 1
  • فتوگرامتری 1
  • الکترونیک_فاصله یاب
  • عملیات کارتوگرافی اتوماتیک
  • کارتوگرافی اتوماتیک
  • عملیات فتوگرامتری 2
  • دستگاههای پیشرفته ونرم افزارهای نقشه برداری
  • کاداستر 1
  • فتوگرامتری 2
  • پروژه سازه های بتن ارمه
  • پروژه فولاد
  • ع مبانی کارتوگرافی
  • مبانی کارتوگرافی
  • سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
  • کارآموزی
  • اردوی کارورزی
  • مبانی GIS و کاربرد آن در منابع آب
  • فتوگرامتری1وعملیات
  • دورکاوی کاربردی
  • فتوگرامتری 2 و عملیات
  • کارتوگرافی اتوماتیک وعملیات
  • مبانی کارتوگرافی و عملیات
  • نقشه برداری 1و عملیات
  • پروژه تخصصی
  • نقشه برداری ژئودتیک
  • مهندسی پی
  • ژئودزی فیزیک
  • نقشه برداری کارگاهی
  • ژئودزی 2 و محاسبات
  • مقاومت مصالح 2
  • مبانی GIS درمهندسی عمران
  • اصول مدیریت در نقشه برداری
  • سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS)
  • فتوگرامتری 1و عملیات
  • کارتو گرافی اتوماتیک وعملیات
  • مبانی فتوگرامتری
  • عملیات مبانی فتوگرامتری
  • مبانی نقشه برداری
  • سیستم اطلاعات مکانی
  • عملیات سیستم اطلاعات مکانی
  • نقشه برداری 2 و عملیات
  • سنجش از دور
  • نقشه برداری 1 و عملیات
  • تحلیل های مکانی
  • عملیات تحلیل های مکانی
  • ع نقشه برداری 1
  • پروژه
  • کاربرد سیستم اطلاعات مکانی
  • نقشه برداری ساختمانی و ثبتی و عملیات
  • مدیریت پروژه
  • سرشکنی
  • فتوگرامتری تحلیلی
  • ژئودزی هندسی
  • مصالح ساختمانی
  • فتوگرامتری3وعملیات
  • نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترل
  • عملیات نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترل
  • نقشه برداری 1
  • نقشه برداری
  • عملیات نقشه برداری

مقالات ژورنالی

 • Evaluation of human-oriented transport in city hall transportation projects approach to sustainable Case Study of the Kerman city hall
 • ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای شبکه حمل و نقل با تأکید بر معیارهای مقاومت زمین و طراحی مسیر‌های امداد و نجات
 • ارزیابی توان شبکه معابر شهری و طراحی مناسب ترین شبکه هندسی معابر با رویکرد مدیریت بحران با استفاده از GIS
 • ارزیابی سازگاری کاربری اراضی براساس مدل GIS-AHP و بررسی الگوی توزیع کاربری ها و تأثیرات آن ها بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: بافت قدیم شهر کرمان)
 • ارزیابی شدت تخریب اراضی غرب و شمال غرب خوزستان با استفاده از روش مدالوس
 • ارزیابی مراکز درمانی امدادی با استفاده از GIS
 • استفاده از GIS در ارتقای صنعت گردشگری شهر کرمان
 • بررسی شدت بیابان زایی با استفاده از مدل مدالوس (مطالعة موردی: اراضی غرب اهواز)
 • بررسی و ارزیابی روند تغییرات سطح زیر کشت پسته و پیشبینی آن با استفاده از مدل زنجیره مارکوف
 • بهبود طبقه‌بندی تصاویر ابرطیفی با بکارگیری یک روش نوین برآورد طیف‌های بازتابندگی مرجع
 • تحلیل فضایی کاربری فضای سبز منطقه یک شهر کرمان با استفاده از ماتریس کیفی چهارگانه
 • معرفی روشی برای تهیة نقشه و ابزار تفکیک خودکار املاک در اراضی مسکونی شهرها
 • مکا نیابی احداث اسکان اضطراری شهر کرمان با استفاده از GIS
 • پهنه بندی آسیب پذیری ساختمان های شهر کرمان در مقابل زلزله با استفاده از GIS
 • پهنه بندی آسیب پذیری شهر کرمان بر اساس اصول پدافند غیرعامل
 • پهنه بندی تخریب اراضی محدوده شهر کرمان بر اثر توسعه شهری – صنعتی (بیابان زایی تکنوژنیکی) با استفاده از GIS
 • کاربرد سنجش از دور و GIS در بررسی پوشش گیاهی

مقالات کنفرانسی

 • استفاده از مهندسی معکوس در اندازه گیری های دقیق بوردهای الکترونیکی
 • بررسی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از دورکاوی و سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی:شهر سیرجان)
 • بررسی رفتار دینامیکی تیرها تحت بارهای متحرک
 • تقسیم بندی خودکار املاک شهری با استفاده از GIS
 • تهیه و مدیریت نقشه های کاداستر با استفاده از GIS
 • تهیه نقشه بیابانزایی اراضی با استفاده از سنجش از دور و GIS
 • تهیه نقشه تغییرات کاربری اراضی با استفاده از سنجش از دور و GIS
 • تهیه نقشه پهنه بندی تخریب منابع خاک با استفاده از سنجش از دور و GIS
 • تهیه نقشه پهنه‌بندی تخریب اراضی پوشش گیاهی با استفاده GIS-IHWP
 • تهیه نقشه گردشگری شهر کرمان بصورتWEB GIS
 • جایابی احداث فضای سبز شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر سیرجان)
 • رتبه بندی مناطق مستعد احداث سد زیر زمینی
 • مدیریت منابع آبی با استفاده از سنجش از دور و GIS
 • منشایابی گرد و غبارهای غرب کشور با استفاده از سنجش از دور
 • مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی در شهرها با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی( GIS)
 • مکان یابی نیروگاه های گازی با استفاده از منطق فازی در محیط GIS (منطقه مورد مطالعه: شهرستان رفسنجان)
 • مکان یابی کتابخانه عمومی با استفاده از منطق فازی و سیستم اطلاعات مکانی
 • مکانیابی مراکز بهداشتی – درمانی شهر سیرجان با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاریAHP
 • نظارت بر رطوبت سطح زمین با استفاده از شاخص NMDI
 • پایش تغییرات انتشار گاز منواکسید کربن در دو بازه زمانی فروردین ماه 1398 و 1399 در پی شیوع ویروس کووید - 19 با استفاده از تصاویر ماهوارهSentinel-5p TROPOMI
 • پیش بینی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و GIS
 • کاربرد روش های میانیابی در برآورد مکانی استخراج مواد معدنی( مطالعه موردی: استان کرمان)

برنامه هفتگی

روز 7:30-9:30 9:30-11:30 11:30-13:30 14-16 16-18 18-20
شنبه فتوگرامتری تحلیلی (E12) نقشه برداری ساختمانی و ثبتی و عملیات (E17)
یکشنبه مبانی فتوگرامتری (E12) نقشه برداری 1و عملیات - نقشه برداری (E13)
دوشنبه فتوگرامتری تحلیلی (E13) ژئودزی هندسی (E13)
سه شنبه مبانی فتوگرامتری (E13) نقشه برداری ساختمانی و ثبتی و عملیات ()
چهارشنبه ژئودزی هندسی (E12) نقشه برداری 1و عملیات - عملیات نقشه برداری () مصالح ساختمانی (E13)