اعضای هیئت علمی و اساتید اعضای هیئت علمی و اساتید

نمایش 16 نتیجه
از 1
 
محسن اسدی زیدابادی

محسن اسدی زیدابادی 

مدرک تحصیلی: دکتری از علم و صنعت
تخصص: 
مرتبه علمی: 
پست الکترونیکی: 
طیبه امیری

طیبه امیری 

مدرک تحصیلی: دکتری از خواجه نصیرالدین طوسی
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
سمیه بختیاری

سمیه بختیاری 

مدرک تحصیلی: دکتری از صنعتی اصفهان
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
محمدرضا جهانشاهی

محمدرضا جهانشاهی 

مدرک تحصیلی: دکتری از دانشگاه شهید باهنر کرمان
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
وحید خلیفه

وحید خلیفه 

مدرک تحصیلی: دکتری از دانشگاه تهران
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
مرجان سالاری درگی

مرجان سالاری درگی 

مدرک تحصیلی: دکتری از شیراز
تخصص: 
مرتبه علمی: 
پست الکترونیکی: 
ارش ضیائی

ارش ضیائی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد از شهید باهنر کرمان
تخصص: 
مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیکی: 
حانیه عباسلو

حانیه عباسلو 

مدرک تحصیلی: دکتری از شیراز
تخصص: 1- کانی شناسی، 2- ژئوتکنیک زیست محیطی، 3-مصالح سبز
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: 
حمید عزت آبادی پور

حمید عزت آبادی پور 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران
تخصص: 
مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیکی: 
یوسف عسکری دولت آباد

یوسف عسکری دولت آباد 

مدرک تحصیلی: دکتری از شهید باهنر کرمان
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
علیرضا غنی زاده

علیرضا غنی زاده 

مدرک تحصیلی: دکتری از صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تخصص: مصالح راهسازی، مهندسی روسازی، بهسازی خاک، کاربرد هوش محاسباتی در مهندسی ژئوتکنیک و راهسازی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: 
عبدالرضا کاظمی نیا

عبدالرضا کاظمی نیا 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید چمران اهواز
تخصص: 
مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیکی: 
فرهاد کریمی

فرهاد کریمی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد از شیراز
تخصص: 
مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیکی: 
مرضیه محسنی

مرضیه محسنی 

مدرک تحصیلی: دکتری از تربیت مدرس
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
صدیقه میمندی پاریزی

صدیقه میمندی پاریزی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد از علم و صنعت ایران
تخصص: 
مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیکی: 
محمد نجفی طرقی

محمد نجفی طرقی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد از خواجه نصیر
تخصص: 
مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیکی: 
نمایش 16 نتیجه
از 1