نام و نام خانوادگی: سمیه بختیاری

گروه آموزشی: مهندسی عمران   

رتبه دانشگاهی: استادیار

پست الکترونیک: bakhtiari@sirjantech.ac.ir

 شماره تماس (داخلی):

دانلود رزومه علمی