بخش مهندسی عمران

 

 

رشته‌های کارشناسی:

مهندسی عمران

مهندسی عمران-نقشه‌برداری

 

رشته‌های کارشناسی ارشد:

مهندسی عمران- سازه‌های هیدرولیکی

مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست

مهندسی عمران - ژئوتکنیک