آئین نامه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته (ورودی های 94 و بعد از آن) دانلود (1,136.0k)
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته ( ورودی های 91، 92 و 93) دانلود (2,394.7k)
آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (1,925.8k)